• Widełki średnich ocen i obowiązujące oceny ze wszystkich przedmiotów:

   • Średnie oceny

    5,30 - 6,00 celujący

    4,60 - 5,29 bardzo dobry 

    3,60 - 4,59 dobry

    2,60 - 3,59 dostateczny

    1,60 - 2,59 dopuszczający

    0 - 1,59 niedostateczny